Podmínky použití

PODMÍNKY POUŽITÍ (naposledy aktualizováno v červenci 2018)
Tyto webové stránky a/nebo jejich mobilní stránky a aplikace (dále jen „stránky“) vlastní a provozuje everfitwells.com (dále jen „společnost“). Tyto Podmínky použití (dále jen „Podmínky použití“) se vztahují na vaše používání této Stránky. Jakýkoli nákup jakýchkoli produktů nebo služeb dostupných prostřednictvím těchto stránek se řídí podmínkami nákupu (dále jen „podmínky nákupu“) na příslušných webových stránkách společnosti, které jsou zde zahrnuty formou odkazu. Kromě toho se vaše používání těchto stránek řídí prohlášením o ochraně osobních údajů, které je zde zahrnuto formou odkazu.
Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celé stránce odkazují na společnost. Společnost nabízí tyto stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete tyto Podmínky použití. Vaše další používání této Stránky představuje váš souhlas s těmito Podmínkami použití. Pokud si nepřejete být vázáni těmito Podmínkami použití, nepoužívejte prosím tyto stránky.
PŘED POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SPOLU S OZNÁMENÍM O OCHRANE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍMI ZÁSADY NEBO SMLOUVY UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, SMLOUVY O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE TŘÍDNÍ AKCE POPSANÉ NÍŽE V SEKCI ŘEŠENÍ SPORŮ.

Integrita dat
Prohlašujete, že všechny informace, data a další materiály, které poskytnete na těchto stránkách nebo společnosti jakýmkoli jiným způsobem, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste odpovědní za aktualizaci a opravu informací, které jste poskytli na této stránce, podle potřeby.
Oznámení o ochraně osobních údajů
Kopie oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na shromažďování, používání, zveřejňování a další zpracování osobních údajů na tomto webu, se nachází na adrese everfitwells.com. Souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a jiným zpracováním osobních údajů, které o vás získáme (buď prostřednictvím těchto stránek, e-mailem, telefonem nebo jakýmkoli jiným způsobem), v souladu s podmínkami prohlášení o ochraně osobních údajů.
Licence a přístup k webu
Veškerý obsah dostupný prostřednictvím těchto stránek (včetně, bez omezení, textu, designu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, stahování, rozhraní, kódu a softwaru, jakož i jejich výběru a uspořádání) je výhradním vlastnictvím a ve vlastnictví Společnosti, jejích poskytovatelů licencí nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn autorským právem, ochrannými známkami a dalšími platnými zákony.

Společnost vám uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu používání těchto stránek. Není-li uvedeno jinak, můžete přistupovat, kopírovat, stahovat a tisknout obsah dostupný na těchto stránkách pro své osobní nekomerční použití za předpokladu, že neupravíte ani neodstraníte žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická oznámení, která se v obsahu objevují. . Společnost nebo její poskytovatelé licencí nebo poskytovatelé obsahu si ponechávají plný a úplný nárok na obsah dostupný na Stránkách, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví, a poskytují vám tento obsah na základě licence, kterou lze kdykoli odvolat podle vlastního uvážení Společnosti. Společnost přísně zakazuje jakékoli jiné použití jakéhokoli obsahu dostupného prostřednictvím Stránek, mimo jiné včetně:
●jakékoli stahování, kopírování nebo jiné použití obsahu nebo Stránky pro účely konkurenční vůči Společnosti nebo ve prospěch jiného prodejce nebo jakékoli třetí strany;
●jakékoli ukládání do mezipaměti, neoprávněné odkazování na Stránku nebo rámování jakéhokoli obsahu dostupného na Stránce;
●jakékoli úpravy, distribuce, přenos, představení, vysílání, publikování, nahrávání, licencování, reverzní inženýrství, převod nebo prodej nebo vytváření odvozených děl z jakéhokoli obsahu, produktů nebo služeb získaných ze stránek, které nemáte právo na zpřístupnění (např. duševní vlastnictví jiné strany);
●jakékoli nahrávání, odesílání nebo přenos jakéhokoli materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítače;
●používání jakéhokoli hardwaru nebo softwaru určeného k tajnému zachycení nebo jinému získání jakýchkoli informací (jako jsou systémová data nebo osobní informace) ze stránek (včetně, ale bez omezení na použití jakéhokoli „scrapingu“ nebo jiných technik dolování dat, robotů nebo podobných nástroje pro sběr a extrakci dat); nebo
●jakékoli jednání, které ukládá nebo může způsobit (podle výhradního uvážení společnosti) nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení infrastruktury společnosti nebo poškozuje nebo narušuje řádné fungování naší infrastruktury.

Jste odpovědní za získání přístupu na Stránku a tento přístup může zahrnovat poplatky třetích stran (jako je poskytovatel internetových služeb nebo poplatky za vysílací čas). Kromě toho musíte poskytnout veškeré vybavení nezbytné pro přístup na stránky a jste za něj odpovědní. Nesmíte obcházet žádná opatření, která byla zavedena za účelem zabránění nebo omezení přístupu na tuto stránku. Jakýkoli neoprávněný přístup na stránku (včetně jakéhokoli takového přístupu nebo použití, které jakýmkoli způsobem zahrnuje účet, který si na stránce zřídíte, nebo jakékoli zařízení, které můžete použít k přístupu na stránku), ukončí povolení nebo licenci udělenou vám Společnost.
Společnost si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci jakékoli osoby na tomto webu, odstranit jakoukoli osobu z tohoto webu a zakázat jakékoli osobě používat tento web z jakéhokoli důvodu a omezit nebo ukončit váš přístup nebo používání webu kdykoli. čas bez upozornění. Společnost nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše používání obsahu dostupného na těchto Stránkách neporuší práva třetích stran, které nejsou přidruženy ke Společnosti. Ukončení vašeho přístupu nebo používání se nezříká ani neovlivní žádná jiná práva nebo úlevy, na které může mít společnost nárok, ze zákona nebo podle vlastního uvážení.
Obsah, který odešlete
Berete na vědomí, že jste odpovědní za jakýkoli obsah, který můžete odeslat prostřednictvím Stránek, včetně zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv jakéhokoli takového obsahu. Na tuto stránku nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat žádný obsah, který je důvěrný, chráněný, narušuje soukromí nebo práva na publicitu, porušuje práva duševního vlastnictví, je nezákonný, škodlivý, ohrožující, nepravdivý, podvodný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, vulgární, profánní, urážlivý, obtěžující, nenávistný, rasový, etnický nebo jinak nevhodný obsah, mimo jiné včetně jakéhokoli obsahu, který nabádá k jednání, které by představovalo trestný čin, porušuje práva kterékoli strany nebo jinak zakládá občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušuje platné zákony.
Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje, vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak uvádět v omyl ohledně původu jakéhokoli obsahu.

S ohledem na jakýkoli obsah, který odešlete, zveřejníte, nahrajete, zveřejníte nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím webu (kromě osobních údajů, s nimiž je nakládáno v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů, poskytujete společnosti trvalou, neodvolatelnou, neukončitelnou, celosvětovou , převoditelná, bezplatná a nevýhradní licence k používání, kopírování, distribuci, veřejnému zobrazování, úpravám, vytváření odvozených děl a sublicencování takového obsahu nebo jakékoli části takového obsahu v jakýchkoli médiích. Žádný takový obsah nebude považován za důvěrné. Tímto prohlašujete, zaručujete se a zavazujete se, že: (i) jakýkoli obsah, který poskytnete, nezahrnuje nic (včetně, ale nikoli výhradně, textu, obrázků, hudby nebo videa), k čemu nemáte plné právo takové udělení licenci společnosti a (ii) společnost může svobodně uplatňovat svá práva a/nebo implementovat váš obsah, pokud si to přeje, bez získání povolení nebo licence od jakékoli třetí strany a bez odkazu na vás nebo jakoukoli jinou osobu.

Odkazy
Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje, které provozují třetí strany, které nejsou přidruženy ke Společnosti. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a jako další způsob přístupu k informacím v nich obsaženým. Nejsme zodpovědní ani neručíme za žádný obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály na nebo dostupné z takových stránek nebo zdrojů. Zahrnutí odkazů na jiné stránky nebo zdroje by nemělo být považováno za podporu obsahu odkazovaných stránek nebo zdrojů. Na vaše používání jakýchkoli propojených stránek nebo zdrojů se mohou vztahovat odlišné podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Společnost není odpovědná ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu, ztrátu nebo odpovědnost způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s jakýmkoli použitím nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, produkty nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakéhokoli takového odkazovaného místo nebo zdroj.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
S výjimkou případů, kdy je jinak výslovně stanoveno v těchto podmínkách používání nebo v podmínkách nákupu nebo podmínek nákupu a v plném rozsahu přípustné podle platných zákonů, společnost neposkytuje žádné prohlášení, smlouvy nebo záruky a nenabízí žádné jiné podmínky, výslovné ani předpokládané, pokud jde o to, co se týče Jakákoli záležitost, včetně, bez omezení, obchodovatelnost, vhodnosti, kondice pro konkrétní použití nebo účel nebo neporušování jakýkoli obsah na webech nebo jakékoli produkty nebo služby zakoupené prostřednictvím webů společnosti, jakož i záruky vyplývající z kurzu VÝKONU NEBO PRŮBĚHU JEDNÁNÍ.
TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKA A MATERIÁLY, INFORMACE, SLUŽBY A PRODUKTY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI OMEZIT NEBO UKONČIT VÁŠ PŘÍSTUP NA STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI JEJICH FUNKCE ČI ČÁSTI. SPOLEČNOST ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, ŽE PŘÍSTUP NA STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ; ŽE STRÁNKA BUDE ZABEZPEČENÁ; ŽE STRÁNKA NEBO SERVER, KTERÝ STRÁNKU ZPŘÍSTUPŇUJE, BUDE BEZ VIRŮ; NEBO ŽE INFORMACE NA STRÁNCE BUDOU SPRÁVNÉ, PŘESNÉ, PŘIMĚŘENÉ, UŽITEČNÉ, VČASNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO JINAK ÚPLNÉ. POKUD SI STÁHNETE JAKÝKOLI OBSAH Z TĚCHTO STRÁNEK, DĚLÁTE TAK NA SVÉ VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO. BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ ZPŮSOBÍ STAŽENÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OBSAHU. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁTE Z STRÁNEK, NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU.

V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH ZÁKON NEMUSÍ UMOŽŇOVAT ODMÍTNUTÍ ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, KOMUNIKACI S TŘETÍMI STRANAMI A NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI INFORMACE, KTERÉ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK ODESÍLÁTE NEBO PŘIJÍMÁTE, NEMUSÍ BÝT ZABEZPEČENÉ A MOHOU BÝT ZACHYCENY NEOPRÁVNĚNÝMI STRANAMI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE STRÁNKY JSOU VÁM ZPŮSOBENY BEZPLATNĚ. Uznáváte, že uznáváte a souhlasíte s tím, že v plném rozsahu povoleném platným právem (včetně, bez omezení, zákona o ochraně spotřebitelů), ani společnost, ani její poskytovatelé licencí, dodavatelé nebo poskytovatelé obsahu třetích stran („„ Strany společnosti “) nebudou) ODPOVÍDÁME ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝKOLI SOUVISEJÍCÍCH (1) TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH STRÁNEK ČI ZDROJŮ, NA KTERÉ K NĚM PŘISTUPUJETE; (2) JAKÉKOLI AKCE, KTERÉ JSME V NÁSLEDKU KOMUNIKACE, KTERÁ NÁM POSÍLÁTE, PŘIJÍMÁME NEBO NEPROVEME; (3) JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY ZPŘÍSTUPNĚNÉ NEBO ZAKOUPENÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ŠKOD NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÝCH Z JAKÉHOKOLI POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKTY); (4) JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB INzerovaných NA STRÁNKÁCH NEBO ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY; (5) ÚPRAVA, ODSTRANĚNÍ NEBO VYMAZÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ODESLANÉHO NEBO ZVEŘEJNĚNÉHO NA STRÁNCE; NEBO (6) JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, AŤ UŽ ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, deliktu, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKTY NEBO JINAK, I KDYŽ STRANY SPOLEČNOSTI BYLY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST ŠKODY. JE ODPOVĚDNOSTÍ UŽIVATEL HODNOTIT PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO UŽITEČNOST JAKÉHOKOLI NÁZORU, RADY NEBO JINÝCH OBSAHU DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO ZÍSKANÉ Z PROPOJENÝCH STRÁNEK NEBO ZDROJŮ. TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE BEZ OMEZENÍ VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÉ Z JAKÉHOKOLI FUNKČNÍHO SELHÁNÍ, CHYBY, VYPADÁNÍ, PŘERUŠENÍ, VYMAZÁNÍ, ZÁVADY, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU SYSTÉMU, KORRUPOVÁNÍ POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, FINETOVÉ KOMUNIKACE, FINET VÝPADEK , VAŠÍ ZTRÁTU ZISKU NEBO KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K JAKÝKOLI ZÁZNAM ČI DATŮM, ZMĚNA, ZTRÁTA NEBO POUŽITÍ A JAKÉKOLI JINÉ HMOTNÉ ČI NEHMOTNÉ ZTRÁTY. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST, ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, DODAVATELÉ ANI POSKYTOVATELÉ OBSAHU TŘETÍCH STRAN NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POVAŽUJÍCÍ, URÁŽKOVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELŮ STRÁNKY. VAŠÍM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO JAKÉKOLI VÝŠE UVEDENÉ NÁROKY NEBO JAKÉKOLI SPORY SE SPOLEČNOSTÍ JE NEPOKRAČOVAT V POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK.
VY A SPOLEČNOST SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI PŘÍČINY ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ NA STRÁNKÁCH NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ MUSÍ ZAČNAT DO JEDNOHO (1) ROKU OD TOHO, KDY VZNIKNE PŘÍČINA ZÁKONA NEBO JE PŘÍČINA ZÁKONA TRVALO PROMLUVA. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VŠECHNY NEBO ČÁST VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ MŮŽETE ZA TO.

Odškodnění
Odškodníte a ochráníte smluvní strany společnosti před všemi pokutami, pokutami, závazky, ztrátami a jinými škodami jakéhokoli druhu (včetně poplatků za právní zastoupení a odborníky), které smluvní strany společnosti a takové strany utrpí, a budete bránit strany společnosti a takové strany proti jakýmkoli nárokům vyplývajícím z (1) vašeho porušení těchto podmínek a používání; (2) vaším porušením Podmínek nákupu; (4) podvod, kterého se dopustíte, nebo vaše úmyslné pochybení či hrubá nedbalost; nebo (5) vaším porušením jakéhokoli platného zákona nebo práv třetí strany. Smluvní strany společnosti budou kontrolovat obhajobu jakéhokoli nároku, na který se toto odškodnění může vztahovat, a v žádném případě nebudete urovnávat žádný nárok bez předchozího písemného souhlasu smluvních stran společnosti.
Elektronické komunikace
Když používáte stránky nebo posíláte e-maily společnosti, komunikujete se společností elektronicky. Souhlasíte s elektronickým přijímáním jakékoli komunikace související s vaším používáním těchto stránek. Společnost s vámi bude komunikovat e-mailem nebo zveřejněním oznámení na těchto stránkách. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám jsou poskytována elektronicky, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková sdělení byla písemná. Veškerá oznámení od společnosti určená k přijetí zákazníkem se považují za doručená a účinná, když jsou odeslána na e-mailovou adresu, kterou uvedete na kterékoli ze stránek společnosti.
Příspěvky na stránkách
Stránka může uživatelům poskytnout možnost posílat na stránku zprávy. Společnost není povinna kontrolovat jakýkoli obsah (včetně jakýchkoli zpráv) zveřejněný na Stránce nebo odeslaný uživateli prostřednictvím této Stránky a nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakýkoli takový obsah. Společnost může podle vlastního uvážení monitorovat, nezveřejňovat ani odstraňovat jakýkoli takový obsah.
Ochranné známky a autorská práva
Ochranné známky, loga a značky služeb („Značky“) zobrazené na Stránce jsou majetkem Společnosti nebo jejích poskytovatelů licencí nebo poskytovatelů obsahu nebo jiných stran. Uživatelům nebo všem stranám jednajícím jejich jménem je zakázáno používat jakékoli známky pro jakýkoli účel, včetně, ale bez omezení, použití jako meta tagů na jiných stránkách nebo webech bez písemného povolení společnosti nebo takové třetí strany, která může známky vlastnit. Bez výslovného písemného souhlasu Společnosti nesmíte používat rámce ani využívat rámovací techniky nebo technologie k vložení jakéhokoli obsahu obsaženého na Stránkách. Bez výslovného písemného souhlasu Společnosti dále nesmíte používat žádný obsah stránek v žádných metaznačkách nebo jiných technikách či technologiích „skrytého textu“. Veškerý obsah (včetně jakýchkoli softwarových programů) dostupný na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím je chráněn autorským právem, ochrannou známkou a dalšími platnými zákony.

Nároky na porušení duševního vlastnictví
Společnost respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby činili totéž. Tímto jste informováni, že Společnost přijala a přiměřeně zavedla zásady, které za vhodných okolností umožňují ukončení uživatelů webových stránek, kteří opakovaně porušují autorská práva. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo byla jinak porušena vaše práva duševního vlastnictví, poskytněte prosím zástupci společnosti pro autorská práva následující informace (aby bylo oznámení účinné, musí být písemné a musí být poskytnuto náš zástupce pro autorská práva):
●elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví;
●popis díla chráněného autorským právem nebo jiného duševního vlastnictví, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno, nebo, pokud se na více děl chráněných autorským právem na jedné online stránce vztahuje jediné oznámení, reprezentativní seznam takových děl na této stránce;
●identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být zakázán přístup, a popis místa, kde se materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, nachází na místo;
●vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li k dispozici;
●vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
●vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.
Zástupce společnosti pro oznámení nároků na porušení autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví je možné kontaktovat takto:
E-mailem: service@nowsliming.com

Společnost může tyto kontaktní údaje čas od času aktualizovat, aniž by vás o tom informovala. Aktuální kontaktní informace zveřejníme na těchto stránkách.
Přežití podmínek po skončení smlouvy
Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakékoli obecné právní zásady, které jsou v rozporu, jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití, které ukládá nebo zvažuje pokračující závazky straně, přetrvá i po vypršení nebo ukončení těchto Podmínek použití.
Vyšší moc
Společnost bude zproštěna plnění podle těchto Podmínek použití nebo Podmínek nákupu v rozsahu, v němž je znemožněno nebo zpožděno plnění, zcela nebo částečně, v důsledku události nebo série událostí způsobených nebo vyplývajících (1) povětrnostními podmínkami nebo jinými přírodními prvky nebo činy vyšší moci, (2) válečnými činy, teroristickými činy, povstáním, nepokoji, občanskými nepokoji nebo vzpourou, (3) karanténami nebo embargy, (4) pracovními stávkami nebo (5) jiné příčiny mimo přiměřenou kontrolu Společnosti.
Riziko ztráty
Položky zakoupené prostřednictvím Stránek jsou odesílány přepravcem třetí strany na základě smlouvy o přepravě. V důsledku toho na vás přechází riziko ztráty a vlastnické právo k takovým věcem, jakmile je předáme dopravci.

Řešení sporů
Používáním stránek jakýmkoliv způsobem bezpodmínečně souhlasíte a souhlasíte s tím, že: (i) jakýkoli spor, kontroverze, rozdíl nebo nárok vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně existence, platnosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení této smlouvy nebo jakýkoli spor týkající se mimosmluvních závazků vyplývajících nebo souvisejících s ním bude postoupen a s konečnou platností vyřešen arbitráží podle arbitrážních pravidel UNCITRAL platných v době předložení oznámení o arbitráži; (ii) právo této rozhodčí doložky se řídí zákony Hongkongské oblasti zvláštní správy Čínské lidové republiky (“Hongkong”); (iii) místem rozhodčího řízení bude Hongkong; (iv) počet rozhodců bude jeden, kterého jmenuje Hongkongské mezinárodní arbitrážní centrum; a (v) rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině.
Všeobecné
Pokud je některé z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách použití nebo v Nákupních podmínkách považováno za neplatné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, strany souhlasí s tím, že soud by se měl snažit uvést v platnost záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení a nevymahatelná podmínka bude považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení těchto Podmínek použití nebo Nákupních podmínek. Nadpisy oddílů jsou pouze pro referenční účely a neomezují rozsah nebo rozsah takového oddílu. Tyto podmínky použití nebo podmínky nákupu a vztah mezi vámi a společností se budou řídit zákony Hongkongu, a to v rozsahu, který nepředjímá federální právo nebo je s ním v rozporu, bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů. V případě jakýchkoli akcí, které nepodléhají arbitráži, se každý z nás zavazuje podřídit se osobní jurisdikci soudu se sídlem v Hongkongu.
Neschopnost společnosti jednat v souvislosti s porušením těchto podmínek použití nebo podmínek nákupu vámi nebo jinými osobami nezbavuje společnost práva jednat s ohledem na následná nebo podobná porušení. Pokud je jakýkoli obsah na tomto webu nebo vaše používání webu v rozporu se zákony místa, kde se nacházíte, když na něj vstoupíte, web není určen pro vás a žádáme vás, abyste web nepoužívali. Jste odpovědní za informování se o zákonech vaší jurisdikce a za jejich dodržování.
Společnost nezaručuje, že podnikne kroky proti všem porušením těchto podmínek použití nebo podmínek nákupu. Pokud není v těchto Podmínkách použití nebo Nákupních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebudou mít tyto Podmínky použití nebo Nákupní podmínky žádné třetí strany.

Changes to These Terms of Use

You acknowledge and agree that the Company may, in its sole discretion, modify, add or remove any portion of these Terms of Use at any time and in any manner, by posting revised Terms of Use on the Site.  You may not amend or modify these Terms of Use under any circumstances.  It is your responsibility to check periodically for any changes we make to the Terms of Use.  Your continued use of this Site after any changes to the Terms of Use means you accept the changes.

Assignment

You may not assign these Terms of Use or the Terms of Purchase (or any rights, benefits or obligations hereunder) by operation of law or otherwise without the prior written consent of the Company, which may be withheld at the Company’s sole discretion. Any attempted assignment that does not comply with these Terms of Use or the Terms of Purchase shall be null and void. The Company may assign these Terms of Use or the Terms of Purchase, in whole or in part, to any third party in its sole discretion.

Entire Agreement and Admissibility

These Terms of Use constitute the entire agreement and understanding between you and the Company with respect to the subject matter thereof and supersede all prior or contemporaneous communications and proposals, whether oral or written, between the parties with respect to such subject matter. For the avoidance of doubt, these Terms of Use apply solely to the extent permitted by law.

In some instances, both of these Terms of Use and a separate document that provides additional conditions may apply to a service or product offered via this Site (“Additional Terms”). To the extent there is a conflict between these Terms of Use and any Additional Terms, the Additional Terms will control unless the Additional Terms expressly state otherwise.

A printed version of these Terms of Use shall be admissible in judicial or administrative proceedings based on or relating to use of this site to the same extent and subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form.

How to Contact Us

If you have any questions or comments about these Terms of Use or this Site, please contact the Legal Department of everfitwells.com by email at service@nowsliming.com